Vaiko apsaugos politika ir elgesio kodeksas

Paramos vaikams centras vykdo smurto prieš vaikus prevenciją ir teikia pagalbą nuo smurto nukentėjusiems vaikams. Toliau išdėstyti principai numato bendras Paramos vaikams centro veiklos vertybes ir žingsnius, kurie bus vykdomi siekiant apsaugoti vaikus. Vaikais laikomi visi asmenys, jaunesni nei 18 metų amžiaus.

 

Paramos vaikams centro vertybės, principai ir įsitikinimai

 • Smurtas prieš vaikus yra vaikų teisių pažeidimas ir jis yra nepriimtinas.
 • Organizacija yra įsipareigojusi saugoti visus vaikus, nepriklausomai nuo jų gebėjimų, etninės grupės, tikėjimo, lyties, turtinės padėties, socialinio statuso, seksualinės orientacijos ir kultūros.
 • Išdėstyti principai galioja visiems Centro darbuotojams ir savanoriams.
 • Centro darbuotojai ir savanoriai siekia apsaugoti vaikus nuo smurto organizacijoje ir už jos ribų.
 • Partneriai, su kuriais dirba Centras, įsipareigoja laikytis bent minimalių vaikų apsaugos principų.

 

Saugus įdarbinimas

 • Organizacija, siekdama užtikrinti vaikų saugumą, būsimiems darbuotojams ir savanoriams taiko saugaus įdarbinimo procedūrą.
 • Reikalavimas pateikti oficialų dokumentą, kad asmuo nėra teistas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus, yra privalomas visiems organizacijos savanoriams ir darbuotojams.
 • Būsimi savanoriai ir darbuotojai yra įvertinami dėl tinkamumo dirbti su vaikais.
 • Būsimi savanoriai ir darbuotojai yra supažindinami su vaiko apsaugos politika ir elgesio kodeksu. Visi savanoriai ir darbuotojai įsipareigoja laikytis elgesio su vaikais taisyklių bei įsipareigojimą patvirtina savo parašu iki darbo organizacijoje pradžios.

 

Švietimas/mokymai

 • Savanoriai ir darbuotojai yra informuoti apie smurto prieš vaikus problemą ir vaikams kylančius pavojus. Savanorių ir darbuotojų žinios šia tema yra atnaujinamos reguliariai organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir konferencijose.
 • Informacija apie smurto prieš vaikus problemą ir vaikams kylančius pavojus yra pateikta Centro internetinėje svetainėje www.pvc.lt
 • Savanoriai ir darbuotojai žino, kokių žingsnių imtis kilus įtarimui apie galimą smurtą prieš vaikus. Siekiant, kad savanorių ir darbuotojų atsakomybės būtų įgyvendinamos tinkamai, jiems yra teikiama pagalba.
 • Centre reguliariai organizuojami „Saugumo mokymai“ vaikams (privalomai tiems, kurie dalyvauja programoje „Big Brothers Big Sisters“). Šiuose mokymuose vaikai yra mokomi atpažinti smurtą ir informuojami, kur ir kaip apie jį pranešti.

 

Programų saugumo užtikrinimas

 • Visi šiuo metu vykdomi ir ateityje planuojami projektai bei programos kuriamos ir įgyvendinamos taip, kad bet koks galimas pavojus vaikams būtų minimalus. Visi projektai ir programos, nepaisant pagrindinių jų tikslų, vykdomi atsižvelgiant į vaikų saugumo užtikrinimą.
 • Visi organizacijos vykdomi renginiai ir veiklos yra saugūs vaikams.

 

Komunikacija

 • Su vaikais susijusi informacija, pasakojimai ir vaizdinė medžiaga (fotografijos, vaizdo įrašai ar socialinių tinklų informacija) yra naudojami tinkamai, t.y. neatskleidžiant konkrečios, su vaiku susijusios informacijos ir tik gavus vaikų tėvų/globėjų leidimą.
 • Išoriniai asmenys (žurnalistai, fotografai ir kt.), įgyvendinantys komunikacijos priemones ir bendraujantys su vaikais, yra iš anksto supažindinami su Paramos vaikams centro vaiko apsaugos politika ir elgesio kodeksu. Įsipareigojimą laikytis kodekso jie patvirtina savo parašu.
 • Vaikai bendrauja su išoriniais asmenimis tik dalyvaujant organizacijos atstovui ir vaiką gerai pažįstančiam asmeniui.

 

Atsakomybių pasiskirstymas

 • Savanoriai ir darbuotojai yra atsakingi už savo veiksmus su vaikais.
 • Pagrindinė atsakomybė užtikrinant vaikų saugumą priklauso programų vadovams ir Centro direktoriui.

 

Reagavimas į įtarimus

 • Organizacija turi patvirtintą reagavimo į įtarimus apie galimą smurtą prieš vaikus organizacijoje ir už jos ribų procedūrą. Savanoriai bei darbuotojai yra supažindinami su šia procedūra ir įsipareigojimą jos laikytis patvirtina savo parašu.
 • Visus įtarimus apie galimą smurtą prieš vaikus organizacijos savanoriai praneša programos vadovui, programos vadovas šiuos įtarimus praneša direktoriui.
 • Visus įtarimus apie galimą smurtą prieš vaikus darbuotojai praneša direktoriui.
 • Kilus įtarimams apie galimą smurtą prieš vaikus organizacijos viduje, veikia vidinė apsaugos procedūra: specialisto/savanorio veikla yra sustabdoma iki tyrimo dėl smurto prieš vaiką pabaigos. Specialisto/savanorio veikla gali būti atnaujinama priklausomai nuo atlikto tyrimo rezultatų.
 • Visi įtarimai apie galimą smurtą prieš vaikus (organizacijoje ir už jos ribų) yra tikrinami bei perduodami atsakingoms institucijoms – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ar jos teritoriniam skyriui, Policijai.
 • Kilus įtarimams apie galimą smurtą prieš vaikus (organizacijoje ir už jos ribų), imamasi veiksmų, užtikrinančių vaikų saugumą ir reikiamą teisinę bei psichologinę pagalbą. Atsižvelgiama į vaikų poreikius.
 • Vaikai, dalyvaujantys programose, yra informuojami kam ir kaip pranešti apie smurtą.

 

Įsipareigojimų vykdymas ir priežiūra

 • Visi darbuotojai turi laikytis šios Vaiko apsaugos politikos ir elgesio kodekso.
 • Visi partneriai sutinka laikytis šios Vaiko apsaugos politikos ir elgesio kodekso.
 • Vaiko apsaugos politika ir elgesio kodeksas yra prieinami visiems savanoriams ir darbuotojams.
 • Visi savanoriai ir darbuotojai turi atsakingai reaguoti į įtarimus apie galimą smurtą prieš vaikus organizacijoje ir už jos ribų.
 • Visi savanoriai ir darbuotojai turi imtis žingsnių, užtikrinančių vaikų saugumą.
 • Įtarimai dėl smurto prieš vaikus pranešami programų vadovams ir/ar Centro direktoriui.
 • Visi savanoriai ir darbuotojai elgiasi tinkamai ir efektyviai, bendradarbiauja su specialistais, nagrinėjančiais atvejį.
 • Organizacijos valdybos nariai tvirtina Vaiko apsaugos politiką ir elgesio kodeksą.
 • Kartą per metus, programų vadovų susirinkimo metu, Vaiko apsaugos politika ir elgesio kodeksas yra peržiūrima ir, esant poreikiui, atnaujinama.
 • Vaiko apsaugos politika yra pateikta internete ir yra prieinama visiems, kurie domisi ar kitaip susiduria su organizacijos veikla.
 • Už vaiko apsaugos politikos įgyvendinimą organizacijoje ir atnaujinimą yra atsakinga programos „Vaikystė be smurto“ vadovė Ieva Daniūnaitė, kontaktai: ieva@pvc.lt, +370 61143567.

 

ELGESIO SU VAIKAIS KODEKSAS

 

Visi Paramos vaikams centro darbuotojai ir savanoriai laikosi šių taisyklių.

 

Savanoriai ir darbuotojai niekada: 

 • nenaudos fizinės prievartos prieš vaikus: nemuš ir kitaip neužgaus vaikų;
 • nekurs su vaikais fizinių/seksualinių santykių ar kitokių santykių, kurie laikomi išnaudojančiais ar smurtiniais;
 • nesielgs taip, kad jų elgesys keltų grėsmę vaikams;
 • nenaudos kalbos, neteiks rekomendacijų ir pagalbos, kuri būtų netinkama, įžeidžianti ar smurtinė;
 • nesielgs netinkamai ar seksualiai provokuojamai;
 • neatliks už vaikus su higiena susijusių dalykų, kuriuos vaikai gali atlikti patys;
 • netoleruos ir nedalyvaus kartu su vaikais veikloje, kuri yra nelegali, nesaugi ar smurtinė;
 • nesielgs taip, kad sukeltų vaikams gėdą, pažemintų, nuvertintų ar kitaip panaudotų emocinę prievartą;
 • nediskriminuos ir neišskirs vienų vaikų iš kitų;
 • programos „Big Brothers Big Sisters“ savanoriai neleis vaikams, su kuriais dirba mažiau nei pusę metų, lankytis jų namuose. Vaikams, su kuriais dirba ilgiau nei pusę metų, leis lankytis namuose tik jei yra duotas raštištas tėvų sutikimas;
 • programos  „Big Brothers Big Sisters“ savanoriai nevyks su vaikais,  su kuriais dirba mažiau nei pusę metų į keliones su nakvyne, išskyrus tas keliones, kurias organizuoja organizacija ir kurioms gautas raštiškas tėvų sutikimas;
 • programos „Big Brothers Big Sisters“ savanoriai nemiegos su vaiku, su kuriuo dirba, tik dviese viename kambaryje; nemiegos su vaiku, su kuriuo dirba, vienoje lovoje.

 

Tai nėra baigtinis sąrašas. Jo pagrindinis principas yra tai, kad savanoriai ir darbuotojai turėtų vengti netinkamų veiksmų ir smurtinio elgesio.

 

Svarbu, kad visi savanoriai ir darbuotojai, kurie turi kontaktų su vaikais:

 • suprastų situacijas, kurios kelia pavojų vaikams ir jas suvaldytų;
 • planuotų savo darbą su vaikais taip, kad sumažintų pavojaus galimybes, o darbo su vaikais metu būtų kuo labiau matomi;
 • užtikrintų atvirumo atmosferą, kad visi klausimai ir sunkumai galėtų būti iškelti ir aptarti;
 • kalbėtų su vaikais taip, kad padrąsintų juos išsakyti savo susirūpinimus;
 • įgalintų vaikus aptarti savo teises, kas yra priimtina ir nepriimtina, ir ką jie gali daryti, kai iškyla problema;
 • bus užtikrinta savanorių atskaitomybė, kad netinkami darbo metodai ir galimai smurtinis elgesys būtų atpažintas ir pašalintas.