Privatumo politika

 

Šiame privatumo pranešime mes, Viešoji įstaiga PARAMOS VAIKAMS CENTRAS, juridinio asmens kodas 124632778, buveinės adresas Latvių g. 19A-8, Vilnius („Įstaiga“ arba „mes“) pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, jums naudojantis mūsų paslaugomis. 

Mes esame įsisteigę ir įsikūrę Lietuvoje, todėl šiai privatumo politikai taikoma Europos Sąjungos („ES”) ir Lietuvos duomenų apsaugos teisė. Jei gyvenate už ES ribų, negalime patvirtinti, kad mūsų vykdomas asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas atitinka jūsų vietos duomenų apsaugos įstatymus.

 

1. Kaip naudojame jūsų duomenis?

 

Šioje dalyje rasite toliau pateiktą informaciją:

  • tikslai, kurių siekiame tvarkydami jūsų duomenis;
  • kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis; 
  • duomenų kategorijos, kurias tvarkome; 
  • duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai; bei 
  • duomenų saugojimo terminai.

 

Detalesnė informacija pateikiama žemiau:

 

TIKSLAS

KAIP MES NAUDOJAME ASMENS DUOMENIS

ASMENS DUOMENYS

TEISINIS PAGRINDIS

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Registracijos paslaugų teikimas

Jūsų duomenis tvarkome tam, jog galėtumėte užsiregistuoti ir pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis.

 

Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, vaiko amžius, ar taikoma lengvata.

Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.).

3 (trys) metai.

Psichologinių ir psichoterapinių paslaugų teikimas nepilnamečiams iki 16 (šešiolikos) metų

 

Jūsų duomenis tvarkome tam, kad mūsų specialistai galėtų suteikti jūsų vaikui psichologo konsultacijas. Tėvų ar globėjų vardas ir pavardė, vaiko vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, konsultacijų data ir laikas, suteiktų konsultacijų skaičius, paslaugą suteikusio asmens užrašai.  Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.). Sutikimas (BDAR 9 str. 2 d. a) p.) (kai tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys).

1 (vienas) mėnuo po paskutinės terapijos sesijos.

Psichologinių ir psichoterapinių paslaugų teikimas suaugusiems

 

Jūsų duomenis tvarkome tam, kad mūsų specialistai galėtų suteikti jums psichologo konsultacijas. Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, konsultacijų data ir laikas, suteiktų konsultacijų skaičius, paslaugą suteikusio asmens užrašai. Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.). Sutikimas (BDAR 9 str. 2 d. a) p.) (kai tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys).

1 (vienas) mėnuo po paskutinės terapijos sesijos.

Psichologinių paslaugų (mokymų, konsultacijų ir profesinės priežiūros) teikimas organizacijoms

 

Jūsų duomenis tvarkome tam, jog galėtumėme suteikti kokybiškas konsultacijas (supervizijas) specialistams, dirbantiems su vaikais. Sutartį, sudarančio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktinio asmens vardas, pavardė telefono numeris, el. pašto adresas, darbovietė, konsultacijų data ir laikas, psichologines paslaugas gaunančio asmens vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, darbo stažas, išsilavinimas, telefono numeris, el. pašto adresas.

 

Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.).

1 (vienas) mėnuo po paskutinės terapijos sesijos.

Pirminė savanorių atranka

Duomenis tvarkome tam, jog galėtumėte prisijungti prie mūsų savanorių komandos. Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, darbo ir (ar) mokslo vieta, pareigos, dalyvavimas organizacijose, projektuose, programose, rekomendacijos. Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).

Jei savanorio kandidatūra atmetama, asmens duomenys iš karto po atrankos ištrinami. Kai kandidatūra yra patvirtinama, asmens duomenys yra saugomi iki sudarytos savanorystės sutarties pabaigos.

 

Pirminę savanorių atranką praėjusių kandidatų tolimesnė atranka

Duomenis tvarkome tam, jog galėtume iš atrinktų pirminių kandidatų išsirinkti tinkamiausius savanorius. Interviu duomenys, t.y. dalyvavimo projekte motyvai, šeimos istorija, duomenys apie brendimą ir vystymąsi, šeimyninė padėtis, savęs vertinimas, išsilavinimas, darbinė patirtis, interesai ir pomėgiai. Taip pat papildomai gali būti tvarkomi asmens duomenys apie savanorių padarytus administracinius ir baudžiamuosius nusižengimus ir savanorių sveikatos istoriją. Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.). Sutikimas (BDAR 9 str. 2 d. a) p.) (kai tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys).

Jei savanorio kandidatūra atmetama, asmens duomenys iš karto po atrankos ištrinami. Kai kandidatūra yra patvirtinama, asmens duomenys yra saugomi iki sudarytos savanorystės sutarties pabaigos.

 

Darbo su vaikais apribojimų vertinimas

Mes, ketindami įdarbinti asmenį vykdyti profesinę veiklą ar priimti asmenis savanoriškai veiklai, susijusiai su tiesioginiais ir reguliariais kontaktais su vaikais, galime priimti asmenį į darbą ar vykdyti tokią savanorišką veiklą tik gavę iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro informaciją, kad asmuo nėra teistas už nusikaltimus, nurodytus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 str. 1 d.

 

Vardas, pavardė, teistumo ar neteistumo faktas, kita informacija pateikiama teistumo (neteistumo) pažymoje. Teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c) p.) – Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 str. 4 d.

Duomenys nėra saugomi, atliekama jų peržiūra.

Suteiktų paslaugų apmokėjimas

 

Tam, jog galėtumėme jums teikti paslaugas, jūs turite jas apmokėti. Dėl šios priežasties tvarkome atitinkamus asmens duomenis.

 

Suteiktos paslaugos pavadinimas, paslaugos kaina, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, vardas, pavardė, el. pašto adresas. Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.).

10 (dešimt) metų nuo sutarties nutraukimo.

Registracija į Įstaigos renginius

Duomenis tvarkome tam, jog galėtumėte dalyvauti mūsų organizuojamuose renginiuose: stovyklose, vakaronėse, susitikimuose. Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas. Kai organizuojamos stovyklos, papildomai tvarkomi duomenys dėl asmens alergijų buvimo/nebuvimo, asmens apdraudimo faktas. Kai registruojamasi į konferencijas, papildomai tvarkomi asmens duomenys dėl asmens darbovietės. Kai registruojamasi į projektų renginius, papildomai gali būti tvarkomi duomenys dėl asmens amžiaus grupės. Teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

Jei duodamas sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros, duomenys yra saugomi 3 (tris) metus po sutikimo gavimo dienos. Jei sutikimas nėra duodamas, duomenys po renginio yra ištrinami.

 

Tiesioginė rinkodara

Siekiant jus pakviesti į mokymus ir konferencijas, galime tvarkyti tam tikrus jūsų asmens duomenis.

 

El. pašto adresas, telefono numeris. Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).

3 (trys) metai po sutikimo gavimo dienos.

 

Mediacija

Duomenis tvarkome tam, kad konfliktuojančioms šeimoms suteiktumėme taikinamąjį tarpininkavimą, siekiant taikaus ginčų ir tarpusavio nesutarimų sprendimo dėl vaikų auginimo ir ugdymo, matymosi tvarkos, priežiūros. Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, mediacijos data ir laikas, paslaugą suteikusio asmens užrašai. Kai vykdoma privalomoji mediacija, papildomai gali būti tvarkomi kitos ginčo šalies vardas, pavardė, ginčo dalykas, gyvenamosios vietos ar kitos dokumentų įteikimo vietos adresas, o kai kita ginčo šalis yra juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, buveinės ar kitos dokumentų įteikimo vietos adresas.

 

Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.). Sutikimas (BDAR 9 str. 2 d. a) p.) (kai tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys).

1 (vienas) mėnuo po paskutinės mediacijos seanso.

Priemonės „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste” įgyvendinimas

Duomenis tvarkome tam, kad galėtumėme organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo. Dalyvio projekto veiklose pradžios data, vardas, pavardė, gimimo data, lytis, telefono numeris, el. pašto adresas, dalyvio statusas darbo rinkoje, dalyvio išsilavinimas, dalyvio priklausymas specialioms grupėms, informacija apie dalyvio atitiktį papildomiems kriterijams, dalyvio gyvenvietė, specialisto užrašai. Dalyviai iš Ukrainos papildomai pateikia leidimą gyventi Lietuvoje. Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.) ir teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c) p.) – projektų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ 9.5 p. ir Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-588 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 12.3. p.

 

Duomenys po registracijos yra perduodami.

Konsultacijų teikimas „Tėvų linijoje”

Duomenis tvarkome tam, kad galėtumėme suteikti profesionalių psichologų konsultacijas telefonu tėvams, įtėviams, globėjams ir seneliams.

 

Telefono numeris, pokalbio metu pateikta informacija. Teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

Duomenys sunaikinami iš karto po pokalbio.

Pirminė vaiko atranka į psichologinės paramos vaikui programą „Big brothers Big sisters”

Tam, jog jūsų vaikas galėtų dalyvauti psichologinės paramos programoje „Big Brothers Big Sisters“ tvarkome duomenis. Vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, vaiko telefono numeris, tėvų telefono numeris, vaiko el. pašto adresas, tėvų el. pašto adresas, vaiko mokyklos pavadinimas, auklėtojos pavardė ir telefono numeris, mokymosi pamaina, lankomi būreliai ir (ar studijos), tėvų ar globėjų vardai ir pavardės, vaiko tautybė, tėvų darbovietės ir užimamos pareigos, asmenys, gyvenantys kartu su vaiku. Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).

Jei nusprendžiama nesudaryti sutarties su vaiku, duomenys iš karto po atrankos ištrinami. Kai nusprendžiama sudaryti sutartį, duomenys saugomi 2 (du) metus po sutarties pasibaigimo.

 

Pirminę atranką praėjusių vaikų tolimesnė atranka

Duomenis tvarkome tam, jog galėtume iš atrinktų pirminių kandidatų išsirinkti tinkamiausius projektui vaikus. Vaiko visuomeniniai santykiai, vaiko santykiai su šeima, vaiko santykiai mokykloje, informacija apie vaiko sveikatą, asmeninė informacija, asmeninė informacija apie vieną iš tėvų, informacija apie namų sąlygas. Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.). Sutikimas (BDAR 9 str. 2 d. a) p.) (kai tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys).

Jei nusprendžiama nesudaryti sutarties su vaiku, duomenys iš karto po atrankos ištrinami. Kai nusprendžiama sudaryti sutartį, duomenys saugomi 2 (du) metus po sutarties pasibaigimo.

 

Sutarties dėl savanorystės sudarymas

Tam, jog galėtumėme konkrečiam savanoriui priskirti mažąjį drauga, tvarkome šiuos duomenis.    Savanorio vardas, pavardė, vaiko vardas, pavardė, vieno iš tėvų/globėjų vardas, pavardė, koordinatoriaus vardas, pavardė, vaiko ir savanorio susitikimų dažnumas, draugystės tikslai, draugystės sutarties pabaigos data.  Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.).

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymo nr. v-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ nustatytais terminais.

 

Programos „Vaikystė be smurto” įgyvendinimas

Duomenis tvarkome tam, kad galėtumėme suteikti kompleksinę pagalbą (psichologinę, socialinę, psichiatro ir teisinę) nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų artimiesiems. 

 

Vaiko vardas, pavardė, vieno iš tėvų vardas, pavardė, Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus siuntime pateikiami duomenys, specialisto užrašai. Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.).

10 (dešimt) metų nuo projekto pabaigos.

Projekto „Pearls for Children” įgyvendinimas

Duomenis tvarkome tam, kad galėtumėme prisidėti prie prevencijos ir kovos su netinkamu elgesiu prieš vaikus (NEV) Italijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Vaiko vardas, pavardė, vieno iš tėvų vardas, pavardė, specialisto vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas.

 

Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.).

10 (dešimt) metų nuo projekto pabaigos.

Programos „Antras žingsnis” įgyvendinimas

Duomenis tvarkome tam, kad galėtumėme pradinių klasių pedagogams išmokytumėme dirbti su “Antras žingsnis” programa, suteiktume reikalingą informaciją ir galėtumėme konsultuoti viso darbo metu.

 

Mokyklą atstovaujančio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas, programos dalyvio vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, komunikacijos data ir turinys. Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.).

10 (dešimt) metų nuo projekto pabaigos.

Mokymų organizavimas specialistams, dirbantiems su vaikais

 

Duomenis tvarkome tam, jog galėtume parengti profesionalius ir konkrečioms asmenų kategorijoms pritaikytus mokymus. Vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, pareigos, kontaktiniai duomenys. Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.).

Duomenys sunaikinami po mokymų pabaigos.

Mokymų organizavimas vaikams

Duomenis tvarkome tam, kad vaikai ir paaugliai būtų supažindinami su svarbiausiomis jų teisėmis. Vieno iš tevų ar globėjų vardas, pavardė, vaiko vardas, pavardė ir amžius, vieno iš tėvų ar globėjų telefono numeris, el. pašto adresas.

 

Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.). Duomenys sunaikinami po mokymų pabaigos.
Mokymų organizavimas tėvams ir globėjams

 

Duomenis tvarkome tam, jog suteiktumėme tėvams ir globėjams specifinių žinių ir praktinių įgūdžių dėl vaikų auklėjimo.

 

Vardas, pavardė, vaiko amžius, telefono numeris, el. pašto adresas. Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.).

Duomenys sunaikinami po mokymų pabaigos.

Teikiamų paslaugų viešinimas

Jūsų duomenis tvarkome tam, jog galėtume informuoti visuomenę apie mūsų vykdomą veiklą. Vardas, pavardė, nuotrauka, paties asmens pateikta informacija. Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.). 10 (dešimt) metų po paskelbimo dienos.
Vaiko apklausa specializuotame kambaryje Duomenis tvarkome tam, jog mūsų specialistai galėtų padėti teisėsaugos pareigūnams apklausti vaikus specializuotuose vaikų apklausos kambariuose.

 

Vaiko vardas, pavardė, amžius, lydinčio asmens vardas, pavardė, apklausos data, apklausos aplinkybės. Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.). Duomenys sunaikinami po paslaugos suteikimo.
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pavedimų vykdymas

 

Jūsų duomenis tvarkome, nes tam tikrais atvejais mes gauname valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų pavedimus bendradarbiauti su vaikais ir jų įstatyminiais atstovais. Vaiko vardas, pavardė, gimimo data, adresas, įstatyminių atstovų vardai, pavardės, telefono numeriai, el. pašto adresas, situacijos aplinkybės (ar patyrė smurtą). Teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c) p.) – Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 53 str. 1 d. 4) p.

5 (penki) metai nuo gauto pavedimo.

Užklausų, gautų elektroniniu paštu ar telefonu, administravimas

Užklausų, gautų elektroniniu paštu ir (ar) telefonu, administravimo tikslu mes tvarkome jūsų duomenis tam, kad galėtumėme atsakyti į visus jūsų rūpimus klausimus.

 

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, data, užklausos turinys, pateikto atsakymo turinys ir kita, su atsakymu susijusi informacija. Teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

2 (du) metai nuo paskutinės komunikacijos dienos.

Teisinių reikalavimų gynimas Bendrovė savo teisėto intereso pagrindu apginti savo teises, įskaitant civilinių ginčų atveju, tvarko byloje dalyvaujančių asmenų ar jų darbuotojų duomenis. Duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo arba paslaugų gavimo, sutarties sudarymo ir vykdymo, apmokėjimo tikslu. Teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

1 (vienerius) metus po galutinio bylos išsprendimo ir Bendrovės reikalavimų visiško patenkinimo (jei reikalavimai patenkinti).

2. Renkami slapukai 

 

Slapukai – nedideli tekstiniai failai, kurie yra laikinai įrašomi jūsų įrenginio kietajame diske. Slapukuose paprastai nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai identifikuotų naudotoją, tačiau asmeninė informacija, kurią saugome apie jus, gali būti susieta su slapukų saugoma ir iš jų gauta informacija.

 

Mūsų naudojami slapukai:

  • būtinieji slapukai – šie slapukai yra būtini, kad galėtų veikti pagrindinės interneto svetainės funkcijos, todėl jie negali būti išjungti;
  • statistiniai slapukai – šie slapukai leidžia mums stebėti ir analizuoti apsilankymus iš įvairių srauto šaltinių, o tai padeda mums pagerinti bendrą svetainės veikimą.

Detalesnė informacija apie mūsų naudojamus slapukus pateikiama čia: https://pvc.lt/slapuku-politika/

 

3. Iš kitų šaltinių gaunami duomenys

 

Atkreipiame dėmesį, kad informaciją apie jus galime gauti ne tik tiesiogiai iš jūsų, bet ir iš kitų šaltinių. Tam tikrais atvejais, kai tai numato teisinė prievolė, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios veikia kaip savarankiškos duomenų valdytojos, gali mums teikti jūsų asmens duomenis. Iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų gaunama informacija gali būti derinama su iš jūsų gautais asmens duomenimis ir yra naudojama išimtinai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pavedimų vykdymo tikslu. Informaciją apie tai, kokius duomenis tvarkome ir kiek laiko saugojame šiuo tikslu, pateikiame skirsnyje „Kaip naudojame jūsų duomenis?“.

 

4. Kam teikiame jūsų asmens duomenis?

 

Jūsų duomenys yra atskleidžiami Įstaigos darbuotojams, kurie tiesiogiai dirba su psichologinių paslaugų teikimu ar mediacija. 

 

Kai dalyvaujate atitinkamame projekte, jūsų duomenis galime atskleisti projekto koordinatoriui ir tam tikrais atvejais socialinius tyrimus atliekančioms institucijoms ir įstaigoms.

 

Be to, mes galime atskleisti informaciją kompetentingoms institucijoms, kai prieš vaikus yra naudojamas smurtas.

 

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims. 

 

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“. 

 

5. Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

 

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ir (ar) tarptautines organizacijas.

 

6. Jūsų asmens duomenų saugumas

 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens domenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai saugo dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengia nereikalingų kopijų darymo. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi Jūsų asmens duomenys, yra sunaikinamos taip, kad dokumentų jokiais būdais nebegalima atkurti ir atpažinti jų turinio.

 

Įstaiga užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.

 

Kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami asmens duomenys, nėra prieinamos kitų kompiuterių naudotojams. Pats kompiuteris yra apsaugotas slaptažodžiu, kurį žino tik konkrečiu kompiuteriu dirbantis asmuo, be to kompiuteriuose nuolat atnaujinama antivirusinė programa.

 

Dokumentai popierinėje versijoje (spausdinti dokumentai) bei jų kopijos, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi archyvuose. Įstaiga dokumentus kaupia finansinių dokumentų archyve ir kitų dokumentų archyve.

 

7. Vaikų asmens duomenų tvarkymas

 

Mes tiesiogiai teikiame paslaugas vaikams, tačiau pabrėžiame, jog paslaugos vaikams teikiamos tik, kai yra gaunamas vieno iš įstatyminių globėjų sutikimas. 

 

Tėvų sutikimo nereikalaujama, kai vaikui tiesiogiai teikiamos prevencijos ar konsultavimo paslaugos, nes jomis siekiama apsaugoti vaiko interesus.

 

8. Jūsų teisės

 

Šioje pranešimo dalyje pateikiame jums apžvalgą teisių, kurias turite remiantis duomenų apsaugos teisės aktais. Kadangi kai kurių teisių įgyvendinimas yra komplikuotas, šiame pranešime pateikiame tik pagrindinius jų aspektus. Kviečiame susipažinti su aktualiais teisės aktais bei priežiūros institucijų gairėmis tam, kad turėtumėte išsamią informaciją apie šias teises.

 

Pagrindinės jūsų teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai, yra šios: (i) teisė susipažinti su duomenimis; (ii) teisė reikalauti ištaisyti duomenis; (iii) teisė reikalauti ištrinti duomenis; (iv) teisė apriboti duomenų tvarkymą; (v) teisė nesutikti su duomenų tvarkymu; (vi) teisė į duomenų perkeliamumą; (vii) teisė pateikti skundą priežiūros institucijai; (viii) teisė atšaukti sutikimą.

 

Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, o tvarkymo atveju turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves, jūsų prašymu, pateiksime jums kopiją jūsų asmens duomenų. Pirmąją kopiją pateiksime nemokamai, tačiau už papildomas kopijas galime prašyti pagrįsto mokesčio, administracinėms išlaidoms padengti.

 

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs duomenys – papildyti.

 

Tam tikrais atvejais jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti jūsų asmens duomenys. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi; (ii) atšaukiate savo duotą sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų nuostatomis; (iv) duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; (v) duomenys tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; (iii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

 

Tam tikrais atvejais jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) ginčijate duomenų tikslumą; (ii) duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) mums asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau jums tokie duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iv) jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas jūsų prieštaravimo pagrįstumas. Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su jūsų sutikimu; (ii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) kitų asmenų teisių apsaugai; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.

 

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, remdamiesi jūsų konkrečia situacija, tais atvejais, kai jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

 

Jūs bet kuriuo metu turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Jums paprieštaravus dėl tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu.

 

Teisė į duomenų perkeliamumą. Ta apimtimi, kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra: (i) sutikimas arba (ii) sutarties vykdymas ar veiksmai atliekami jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, turite teisę gauti jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tiesa, šia teise negalėsite pasinaudoti, jeigu tai turės neigiamą poveikį kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

 

Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas yra L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 28 04, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. p. ada@ada.lt, internetinės svetainės adresas https://vdai.lrv.lt/. 

 

Tai atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.

 

9. Atsakomybė

 

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia jūsų pateikti duomenys, jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią jums dėl to, jog jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 

10. Privatumo politikos pakeitimai

 

Apie bet kokius esminius šio pranešimo pakeitimus informuosime jus elektroniniu paštu. Paskutinio atnaujinimo data: 2022 05 13.

 

11. Kontaktai

 

Dėsime visas pastangas, kad atsakytume į bet kokius klausimus ar greitai išspręstume bet kokius su jūsų privatumu susijusius klausimus.

 

Laukiame visų pastabų, užklausų ir prašymų, susijusių su jūsų asmeninės informacijos naudojimu. Su mumis galite susisiekti telefonu 8 611 43567 arba el. pašto adresu pvc@pvc.lt