Registruotis kviečiame visus:

  • nuo 18 metų, nepriklausomai nuo išsilavinimo, profesinės veiklos, šeiminės padėties;
  • turinčius laiko kiekvieną savaitę dvi valandas praleisti su vaiku;
  • norinčius baigti savanorių mokymus.

Registracija:

 

Daugiau informacijos: tel. 8 611 22612, el. paštu bbbs@pvc.lt

 

Savanoriauti galima tik baigus mokymus.

 

Pradėjus lankyti mokymus, prašysime pristatyti: 

  • paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
  • vieną nuotrauką;
  • dvi rekomendacijas (ne šeimos narių ir ne draugų, jei dirbate, viena turėtų būti darbdavio), kurias galima pateikti parašytas laisva forma arba pasinaudoti rekomendacijos forma;
  • pažymą apie neteistumą („dėl darbo, susijusio su vaikų priežiūra“), išduodamą Informatikos ir ryšių departamente prie LR VRM.

 

Paaiškinimas, kodėl pažyma apie neteistumą yra privaloma visiems, dirbantiems ar savanoriaujantiems su vaikais

 

2015 10 20 buvo priimtas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 1, 43, 47, straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 571 straipsniu ir priedu įstatymas Nr. XII-1965 (TAR, 2015-10-27, Nr. 2015-16900) (toliau – Įstatymo pakeitimo įstatymas), kuriuo Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas buvo papildytas 571 str.  numatančiu asmenų pripažintų kaltais už nusikaltimas veikas, darbo apribojimus. Įstatymo papildymas straipsniu įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

Straipsnio, kurio papildytas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas galiojanti redakcija:

„571 straipsnis. Asmenų, pripažintų kaltais už nusikalstamas veikas, darbo apribojimai

 

1. Asmenims, įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintiems kaltais už veikas, nurodytas Baudžiamojo kodekso XXI skyriuje, ar už kitas nusikalstamas veikas, susijusias su vaiko seksualiniu išnaudojimu, vaikų pornografija ar prostitucija, t. y. už vaiko išnaudojimą pornografijai, vaiko pirkimą arba pardavimą, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į teistumo išnykimą ar panaikinimą, draudžiama:

1) dirbti ar užsiimti savanoriška veikla vaikų socialinėse, švietimo ir sporto, sveikatos priežiūros paslaugas vaikams teikiančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

2) dirbti darbą kitose, negu nurodytos šio straipsnio 1 dalies 1 punkte, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, taip pat jose užsiimti savanoriška veikla, jeigu šis darbas ar savanoriška veikla tiesiogiai (nuolat ar laikinai) susiję su vaikų auklėjimu, mokymu, priežiūra ar jų saugumo užtikrinimu;

3) verstis individualia veikla, jeigu ši veikla tiesiogiai (nuolat ar laikinai) susijusi su vaikų auklėjimu, mokymu, priežiūra ar jų saugumo užtikrinimu.

 

2. Mokytojams papildomai taikomi darbo apribojimai, nustatyti Švietimo įstatyme.

 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tvirtina sąrašą darbų, veiklų ar paslaugų, nurodytų šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, kurių dirbti, atlikti ar teikti dėl tiesioginių kontaktų su vaikais neturi teisės asmenys, įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažinti kaltais už nusikalstamas veikas, nurodytas šio straipsnio 1 dalyje.

 

4. Asmenys, ketinantys dirbti šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytose įstaigose, įmonėse ir organizacijose ar dirbti į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą įtrauktus darbus, prieš įsidarbindami darbdaviui turi pristatyti pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

 

5. Asmenys, norintys užsiimti savanoriška veikla šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytose įstaigose, įmonėse ir organizacijose ar vykdyti į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą įtrauktą savanorišką veiklą, prieš pradėdami vykdyti šią veiklą ir (ar) sudarydami savanoriškos veiklos sutartį savanoriškos veiklos organizatoriui turi pristatyti pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

 

6. Paslaugų, įtrauktų į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą, gavėjas, sudarantis su asmeniu, vykdančiu individualią veiklą, sutartį dėl paslaugų teikimo vaikui, turi teisę paslaugų teikėjo paprašyti, o paslaugų teikėjas privalo pateikti pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.“