SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS PROGRAMA „ESAME SAUGŪS“

 

Skirta: psichologams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, pedagogams, kitiems su vaikais dirbantiems specialistams.

 

Mokymų temos:

 

 • smurto prieš vaikus prevencijos samprata;
 • programos „Esame saugūs“ įgyvendinimo principai;
 • užsiėmimų vaikams ir paskaitų tėvams organizavimo ir įgyvendinimo metodiniai klausimai;
 • sudėtingų situacijų ir atvejų aptarimas.

Įstaigos ir specialistai, norintys įgyvendinti programą „Esame saugūs“, kviečiami kreiptis į programos vadovę Ieva Daniūnaitę el. paštu ieva@pvc.lt.   

 

Daugiau informacijos apie programą „Esame saugūs“


SMURTAS PRIEŠ VAIKUS

 

Skirta: įvairių sričių specialistams, dirbantiems su vaikais ir šeimomis.

 

Trukmė: 4 / 8 / 16  / 24 ak. val.

 

Mokymų temos:

 • prievartos prieš vaikus apibrėžimai, paplitimas;
 • prievartos prieš vaikus požymiai;
 • prievartos atskleidimas;
 • prievartos prieš vaikus rizikos veiksnių vertinimas;
 • intervencijos principai;
 • tarpžinybinis specialistų bendradarbiavimas;
 • kontakto su vaiku užmezgimas, pokalbis su juo;
 • kontakto su tėvais / globėjais užmezgimas, pokalbis su jais.

SEKSUALINĖ PRIEVARTA PRIEŠ VAIKUS

 

Skirta: įvairių sričių specialistams, dirbantiems su vaikais.

 

Trukmė: 4 / 8 / 16 / 24 ak. val.

 

Mokymų temos:

 • smurto prieš vaikus apibrėžimas, formos ir žalojantis poveikis;
 • seksualinė prievarta: paplitimas, požymiai;
 • trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės, psichologinė žala vaiko raidai ir sveikatai;
 • specialistų veiksmai institucijoje, įtarus seksualinę prievartą prieš vaiką;
 • seksualinės prievartos atskleidimo mechanizmas.

ŠEIMOS ĮVERTINIMAS IR PAGALBA GALIMO SMURTO PRIEŠ VAIKUS ATVEJAIS

 

Skirta: Vaiko teisių apsaugos specialistams, socialiniams darbuotojams, psichologams ir kitiems specialistams, dirbantiems su vaikais.

 

Trukmė: 8 ak. val. 

 

Mokymų temos:

 • šeimos struktūros pagrindai;
 • kompleksinės pagalbos šeimai teikimo pagrindai: šeimos įvertinimas, pagalbos plano sudarymas ir jo įgyvendinimas;
 • šeimos situacijos ir rizikos faktorių įvertinimas;
 • šeimos motyvavimas pokyčiams.

SMURTO PRIEŠ VAIKUS SUPRATIMAS: TARPTAUTINIAI IR LIETUVOS ĮSTATYMAI

 

Skirta: Vaiko teisių apsaugos specialistams, socialiniams darbuotojams, psichologams ir kitiems specialistams, dirbantiems su vaikais.

 

Trukmė: 8 ak. val.

 

Mokymų temos:

 • Vaiko teisių apsaugos konvencija;
 • Lanzarotės konvencija;
 • Vaiko teisių apsaugos pagrindų ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai;
 • smurto prieš vaikus apibrėžimas, formos ir žalojantis poveikis.

MOKYKLA BE SMURTO

 

Skirta: mokyklos bendruomenei – mokytojams, psichologams, socialiniams pedagogams, tėvams.

 

Trukmė: 8 ak. val.

 

Mokymų temos:

 • prievartos rūšys, požymiai ir pasekmės vaiko vystymuisi;
 • jėgos santykiai mokykloje;
 • patyčios mokykloje;
 • socialaus elgesio mokymas ir mokymasis;
 • kaita mokykloje: vaidmenys ir atsakomybė;
 • smurto sustabdymo mokykloje planavimas.

SEKSUALINIO SMURTO ATPAŽINIMAS IR INTERVENCIJA

 

Skirta: įvairių sričių specialistams, dirbantiems su vaikais.

 

Trukmė: 16 ak. val.

 

Mokymų temos:

 • vertybių ir normų įtaka, suprantant ir aiškinant susirūpinimą keliančius faktus;
 • vaikų seksualinis vystymasis;
 • prievartos prieš vaikus apibrėžimas;
 • vaikų seksualinis išnaudojimas: faktai ir skaičiai, ženklai ir požymiai, pasekmės vaikui;
 • VGN veiklos kryptys ir normos, informacijos rinkimas, pokalbis su vaiku atvejo aptarimas ir tolesnių žingsnių planavimas;
 • VGN įtariamos seksualinės prievartos atvejų analizė, veiksmų plano sudarymas;
 • vaikų saugumo įgūdžių lavinimo metodika: struktūra, pasiruošimas, vaikų grupių formavimas, darbo su vaikų iki 7 metų grupe metodai;
 • vaikų saugumo įgūdžių lavinimo metodika: darbo su 8 – 12 metų vaikų grupe metodai;
 • vaikų saugumo įgūdžių lavinimo metodika: darbo su 13 – 18 metų vaikų grupe metodai, sudėtingų situacijų aptarimas.

VAIKŲ SEKSUALINĖS PRIEVARTOS PREVENCIJA 

 

Skirta: darželių, mokyklų, globos namų, dienos centrų specialistams, dirbantiems su vaikais.

 

Trukmė: 4 ak. val. 

 

Mokymų temos:

 • normalus vaiko seksualumas –  kaip jis vystosi;
 • kas yra prievarta, smurtas ir seksualinė prievarta prieš vaikus;
 • seksualinės prievartos požymiai ir pasekmės;
 • ką daryti, įtarus seksualinę prievartą prieš vaiką.

KAMPANIJA „VIENAS IŠ PENKIŲ“: SEKSUALINĖS PRIEVARTOS PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJA

 

Skirta: įvairių sričių specialistams, dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais.

 

Trukmė: 1 val.

 

Mokymų temos:

 • kas yra vaikų seksualinis išnaudojimas;
 • kodėl svarbi kampanija;
 • apatinių drabužėlių taisyklė;
 • seksualinės prievartos požymiai;
 • pagalba vaikui, patyrusiam seksualinę prievartą.

Į TRAUMĄ NUKREIPTOS TERAPIJOS GRUPĖS VAIKAMS

 

Skirta: psichologams, psichoterapeutams.

 

Trukmė: 16 ak. val. / 32 ak. val.

 

Mokymų temos:

 • potrauminio streso sutrikimo samprata;
 • į traumą nukreiptos kognityvinės elgesio terapijos principai;
 • į traumą nukreiptos grupinės kognityvinės elgesio terapijos programa vaikams, paaugliams ir jų tėvams;
 • supervizijos grupių vadovams.

KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE

 

Skirta: mokyklų ir pedagoginių – psichologinių tarnybų specialistams.

 

Trukmė: 24 ak. val. (16 ak. val. mokymų ir 8 ak. val. konsultacijų).

 

Mokymų temos:

 • krizių sąvoka;
 • krizių valdymo komandos tikslai ir funkcijos;
 • reikalingų veiksmų mokyklos bendruomenėje pagrindai;
 • darbo su žiniasklaida principai.

KRIZIŲ VALDYMAS UGDYMO ĮSTAIGOSE

 

Skirta: vaikų darželių ir mokyklų bendruomenėms.

 

Trukmė: 4 ak. val.

 

Mokymų temos:

 • viešosios nuomonės formavimosi raida;
 • įstaigos politika krizės ir jos valdymo atveju;
 • įstaigos veiksmų ir atsakomybių nustatymas;
 • žinios apie krizę visuomenei parengimas.

PIRMOJI PSICHOLOGINĖ PAGALBA MOKYKLOJE

 

Skirta: mokyklos komandai, kurią gali sudaryti mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas, administracijos atstovas, VTAT atstovas, mokyklos medicinos personalas ir kt. (5 – 7 žmonės).

 

Trukmė: 72 ak. val.

 

Mokymų temos:

 • psichologinės socialinės pagalbos komanda mokykloje: tikslai, uždaviniai, vaidmenys, atsakomybė;
 • moksleivių „iškritimo iš mokyklos“ problemos samprata;
 • psichologinės vaikų krizės;
 • smurtas prieš vaikus, smurtiniai santykiai mokykloje, kaip išmokti apsiginti ir kur kreiptis pagalbos;
 • patyčios, kitoniškumo integracija, ką daryti, kad skirtingumas taptų mūsų stiprybe, tolerancijos ugdymas;
 • pykčio ir priešiškumo priežastys, konfliktai, kaip sumažinti agresyvumą tarpusavyje, išmokti valdyti savo pyktį;
 • tarpininkavimas sprendžiant konfliktus;
 • krizė mokykloje: valdymas, efektyvus mokyklos krizių komandos darbas;
 • mokykloje vykusių konkrečių krizinių situacijų aptarimas, klaidos ir sunkumai;
 • kaip užmegzti ryšį su moksleiviu, suteikti pagalbą, kaip įjungti kitą į pagalbą, pasitelkti šeimą;
 • bendradarbiavimas su žiniasklaida.

PSICHOLOGINIS ATSPARUMAS IR JO UGDYMAS

 

Skirta: pedagogams, įvairių sričių specialistams.

 

Trukmė: 8 ak. val.

 

Mokymų temos:

 • psichologinio atsparumo samprata;
 • psichologinio atsparumo šaltiniai;
 • psichologinės krizės ir jų pasekmės;
 • ką mokytojai gali padaryti, kad ugdytų vaikus atspariais ir padėtų jiems įveikti krizes.

PROGRAMOS „ANTRAS ŽINGSNIS“ MOKYMAI

 

Skirta: pradinių klasių mokytojams.

 

Trukmė: 24 ak. val.

 

Mokymų temos:

 • programos pristatymas, lūkesčių ir tikslų aptarimas;
 • agresyvumo problema Lietuvoje, agresyvumas tarp vaikų: priežastys, pagalbos priemonės;
 • socialinio – emocinio mokymosi prasmė, programos struktūros suvokimas;
 • empatijos samprata ir jos ugdymas, remiantis „Antro žingsnio“ programos medžiaga;
 • impulsų kontrolė: vaikai, jų problemos, ypatingos situacijos ir atvejai;
 • pykčio problema: situacija, priežastys, pagalbos priemonės, pykčio valdymas;
 • vaidmenų žaidimai;
 • darbas su tėvais, laiškų tėvams analizė;
 • teigiamo pavyzdžio įtvirtinimas, pastiprinimų reišmė;
 • mokyklos sistemos įtraukimas į socialinių emocinių įgūdžių formavimą / pastiprinimą.